പുതിയ ഹജ്ജ് നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി: അപേക്ഷ ഫോമുകൾ സൗജന്യം; ഹജ്ജ് പാക്കേജ് 50,000 രൂപയായി കുറച്ചു