ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ സർക്കാർ എന്തിന് ഇടപെടുന്നു? വിശ്വാസികൾക്ക് വിട്ട് നൽകണം: സുപ്രീംകോടതി