ധനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തി; ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം