‘ക്ഷണം കിട്ടിയവര്‍ പോകട്ടെ, ആസ്വദിക്കട്ടെ’; മുഖ്യമന്ത്രി ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കാത്തതില്‍ പരിഭവമില്ല: ഗവർണർ