വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം; ഇന്ന് മുതൽ എയർ സുവിധ റജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട