വിമാനത്തിനുള്ളിൽ അമിത മദ്യപാനം വിലക്കി; യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദേശവുമായി എയർ ഇന്ത്യ