കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി കേന്ദ്രം