'നിയമവാഴ്ചയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല്'; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതാ വിഷയം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് യുഎസ്