വൈദ്യുതി തൂണില്‍ പരസ്യം പതിച്ചാൽ ഇനി ക്രിമിനല്‍ കേസും പിഴയും; കർശന നടപടിയുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി