മണ്ണാർക്കാട് ഫോട്ടോ എടുത്തും മറ്റും പുലിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു; വനംവകുപ്പിനോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം: മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ