ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എംപിയുടെ അമ്മ അന്നമ്മ(94) അന്തരിച്ചു