കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രളയകാലത്ത് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്‌ത അരിയുടെ വില പിടിച്ചുവാങ്ങുകയാണെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്‌