ഇ.പി ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു; ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ