സിക്കിമിലെ നാഥുലാ ചുരത്തിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിൽ: 7 പേർ മരിച്ചു; നിരവധിപേർ കുടുങ്ങി