ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണമായി; നാളത്തെ കൊവിഡ് മോക്ക്ഡ്രില്ലിനായി രാജ്യം സജ്ജം