നിയമന കത്ത് വിവാദം; ഡി.ആർ അനിലിനെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി