പി.എസ്.സി പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രതിപട്ടികയിൽ അഞ്ച് SFI മുൻനേതാക്കളും ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും