ഓഹരികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യും; വൈദേകം റിസോർട്ടുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇ.പി ജയരാജന്റെ കുടുംബം