ബഫർസോണിൽ ഇന്ന് നിർണായക യോഗങ്ങൾ; വിദഗ്‌ധ സമിതി യോഗം രാവിലെ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉന്നതതല യോഗം വൈകിട്ട്