കലാമണ്ഡലം ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ നീക്കി; ഉത്തരവിറക്കി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്