ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും കാണാതായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കണ്ടെത്തി