എസ്.എൻ കോളജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും