കുപ്പായം മാറും പോലെ ലീഗ് മുന്നണി മാറില്ല:പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി