നിയമന കത്ത് വിവാദം; വിജിലൻസ് മേയറുടേയും ആനാവൂരിന്റെയും മൊഴിയെടുത്തു