ഹിമാചലിലുണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ രണ്ട് ബി.ആർ.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരിച്ചു