തലശേരിയില്‍ ആറ് വയസുകാരന്റെ തലയിൽ മറ്റൊരാളും അടിച്ചു, മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്