വിഴിഞ്ഞത്ത് സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ കലാപത്തിന് ശ്രമം: മന്ത്രി ആന്റണി രാജു