അനുകരണീയമായ ശൈലിയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി: ഇന്നസെന്റിനെ അനുസ്മരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി