തവാങിൽ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയം; അധിക സേനാ വിന്യാസം തുടരും