‘രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും’; വനിതാ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി