മധ്യകേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും ചൂട് കൂടിയേക്കും; ജാഗ്രതാ നിർദേശം