'പഴയ വിജയനെയും പുതിയ വിജയനെയും പേടിയില്ല'; സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ വാക്ക് പോര്