കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകളും തണ്ടർ ബോൾട്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയതായി സൂചന