കെട്ടിട നികുതിയും വൈദ്യുതി തീരുവയും കൂട്ടി; ഒന്നിലധികം വീടുകളുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക നികുതി