പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; സ്പീക്കർ വിളിച്ച കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്ന്