വർഗീയ വാദികളുടെ വോട്ട് വേണ്ട എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല; വി.ഡി സതീശൻ