വ്യക്തിപരമായി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്; പഴക്കമുള്ള വാഹനം ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്നുവെന്ന് പി.ജയരാജൻ