പാളത്തില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ജനശതാബ്ദിയടക്കമുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി