ലോകത്തെ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ നിന്ന് ഗൗതം അദാനി പുറത്ത്