കൊവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ രാജ്യം; ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയർന്നു