സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് എഡിജിപി; വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇന്ന് സമാധാന ചർച്ച