ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ്: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ്