സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ചൂട് കൂടുന്നു; അടുത്ത നാല് ദിവസം നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത