മുസ്ലീം ലീഗിന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട: കെ.എം ഷാജി