'ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് സജ്ജരാകുക'; പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നേതാക്കളോട് നരേന്ദ്രമോദി