ഷാരോൺ കൊലപാതകം; പ്രതി ഗ്രീഷ്മയുടെ പോലീസ് സീൽ ചെയ്ത വീട്ടിൽ ആരോ കയറി