അനധികൃത ഫ്ലക്സ് ബോർഡ്: ക്ഷമ ദൗർബല്യമായി കാണരുത്; സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി