കൊച്ചിയിൽ ചീഞ്ഞ മീനുമായി വന്ന രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ പിടികൂടി