വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാഭ്യാസം ഇന്നും തുടരും