കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് ഭാസുരാംഗനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് സിപിഐ